Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Artikel 3. Prijzen en betalingen
Artikel 4. LeveringArtikel 5. Retourneren / klachten
Artikel 6. Klachten / reparatie
Artikel 7. Ruilen
Artikel 8. Schadevergoeding
Artikel 9. Garantie
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11. Bestellingen/communicatie
Artikel 12. Overmacht
Artikel 13. PersoonsgegevensArtikel 14. Diversen
Artikel 15. Toepasselijk recht

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van K studio zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Verkoopvoorwaarden en in eventuele verdere overeenkomsten ten behoeve van K studio worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door K studio ingeschakelde derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van K studio zijn vrijblijvend en wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door K studio. K studio is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt K studio dit mee binnen zeven dagen na ontvangst van uw bestelling.
2.3 Gedurende het hele proces, van overeenkomst tot levering van de bestelde meubelstukken, wordt de klant betrokken. Een overeenkomst kan niet geannuleerd worden door de klant.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief de verschuldigde BTW en exclusief eventuele vrachtkosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
3.2 Betaling dient te geschieden binnen acht dagen na de bevestiging dat goederen gereed staan voor verzending of afhalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden door vooruitbetaling via Paypal of bankoverschrijving, of door contant te betalen.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De levering van producten geschiedt in overleg met de koper.
4.2 De door K studio opgegeven levertijd is slechts indicatief. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. In geval van niet-levering van de goederen wordt het eventueel door de koper betaalde bedrag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
4.3 De prijs van de bezorging van onze producten is afhankelijk van de grootte van de producten en de afstand tot het bezorgadres.
4.4 Indien u aan K studio schriftelijk opgave doet van een adres, is K studio gerechtigd aan dat adres alle door u gedane bestellingen te verzenden, tenzij u aan K studio schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

 

Artikel 5. Retourneren

5.1 Wanneer het kant en klare producten betreft, heeft de consument tijdens de zichttermijn van maximaal 14 dagen een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds de ontvangen goederen te retourneren. De consument kan slechts van zijn herroepingsrecht gebruik maken, indien de goederen onbeschadigd geretourneerd worden. K studio is in dat geval gehouden hetgeen de consument betaald heeft terug te betalen. De teruggave vindt zo spoedig mogelijk plaats en in ieder geval binnen 30 dagen na het inroepen van het herroepingsrecht.
5.2 Bovengenoemd herroepingsrecht is niet van toepassing bij producten die in opdracht gemaakt zijn op verzoek van de klant (custom design).
5.3 Artikelen (mits niet in opdracht gemaakt), kunnen pas geretourneerd worden nadat er per e-mail contact is geweest met K studio. Zonder contact vooraf kunnen we een geretourneerde bestelling helaas niet accepteren.
5.4 Kosten voor retourzending zijn voor de klant.
5.5 Eventueel is er bij aanschaf van een product van €750 of meer, de mogelijkheid om tegen een redelijke borgsom en vervoerskosten een meubel maximaal twee weken op zicht te nemen. Wordt tot aanschaf besloten, dan gaat de borg van het aankoopbedrag af. Komt het meubel retour, dan wordt (mits schadevrij) de borgsom teruggestort.

 

Artikel 6. Klachten / reparatie

6.1 Neem bij klachten contact met ons op. Indien er sprake is van schade aan een product, kan in overleg tot reparatie worden besloten. Afhankelijk van de aard en oorzaak van de schade, wordt besloten of hier kosten voor in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7. Ruilen

7.1. Ruilen van een gekocht item is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk, indien K studio daarin toestemt.
7.2 K studio kan een uiterste termijn stellen binnen welke de klant na de leveringsdatum kan ruilen.

 

Artikel 8. Schadevergoeding

8.1 De klant kan K studio nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële schade.

 

Artikel 9. Garantie

9.1 De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven, zo volledig als de redelijkheid vereist.
9.2 De geleverde goederen bezitten eigenschappen die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
9.3 K studio staat er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde details. Indien de levering van een besteld item onmogelijk blijkt te zijn, zal K studio zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en de billijkheid met zich meebrengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De door K studio geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van K studio zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van verzending.

 

Artikel 11. Bestellingen/communicatie

11.1 Voor misverstaan, tekstverminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en K studio, is K studio niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van K studio.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft K studio in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat K studio gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan K studio kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 K studio respecteert de privacy van haar bezoekers en klanten. Wij zullen ervoor zorgen dat alle persoonlijke informatie die bij ons vast wordt gelegd, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het afhandelen van vragen, bestellingen en betalingen en het versturen van een nieuwsbrief waar direct de mogelijkheid van uitschrijving bij wordt geboden. K studio zal gegevens op geen enkele manier aan derden verkopen of op een andere wijze ter beschikking stellen. De medewerkers die betrokken zijn bij het afhandelen van bestellingen zijn verplicht de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

 

Artikel 14. Diversen

14.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met K studio in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door K studio te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
14.2 K studio is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden of aan K studio gelieerde bedrijven.
14.3 De eventuele voorraad indicatie die wordt gegeven bij de producten in de webshop, kan door tijdsverschil niet correct zijn.
14.4 K studio is te allen tijde gerechtigd deze algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden direct van kracht. Indien de klant niet met de wijzigingen instemt, heeft de klant de bevoegdheid de lopende order per de datum waarop de gewijzigde Verkoopvoorwaarden van kracht worden, te annuleren.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.